شرایط شرکت در مسابقه:

۱- کد مخصوص قرعه‌کشی که روی بسته‌بندی درج شده، یک عدد ده رقمی است.
۲- شرکت کنندگان باید کد خود را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۸۰۸ و یا مراجعه به وب‌سایت پچ‌پچ ثبت کنند.
۳- بسته بندی پچ‌پچ که کد ده رقمی روی آن را ثبت کرده‌اید، تنها نشانه اعتبار آن است. لطفا تا زمان اعلام نتایج آن را نزد خود نگه دارید.
۴- برندگان جشنواره پچ‌پچ بر اساس قرعه‌کشی مشخص خواهند شد.
۵- چنانچه برنده مشخص شده از طریق قرعه‌کشی، بسته‌بندی پچ‌پچ مربوط به تمام کدهای ثبت شده توسط خود را ارائه نکند‌‌، نام ایشان از قرعه‌کشی حذف و پس از قرعه‌کشی مجدد، برنده جدید از طریق اینستاگرام پچ‌پچ اعلام خواهد شد.