تیمتو بساز و قهرمان شو

پست بازیکنت رو انتخاب کن

بازیکنان ذخیره

برای جابه‌جا کردن بازیکن‌تون توی زمین، کافیه روی پیراهنش بزنید و تعویض بازیکن رو انتخاب کنید.